Avís legal

Denominació Social: Tiamat, S.L. (PRORESICAT)
Domicili social: Rambla Catalunya núm. 109, 4t 2a. 08008 Barcelona.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 25536, Foli 200, Full B-90742.
CIF: B60284361
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nom de domini: www.proresicat.com

1.- Objecte

1.1 Tiamat, S.L. (PRORESICAT) d'ara endavant el prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris, el present document, amb el que pretén fer complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d'ús del mateix.

1.2 Aquest portal pretén ser un punt de trobada, participació, i informació, per al col·lectiu de professionals pertanyents al sector de la dependència (hospitals, centres de dia, sociosanitaris, residencies geriàtriques, etc...) així com per qualsevol empresa o institució, col·laboradora / patrocinadora del portal, i relacionada amb l'esmentat àmbit, que tingui la intenció d'oferir informació, formació, o condicions especials, per als professionals o els seus centres.

1.3 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

1.4 El contingut i els serveis disponibles, a través d'aquest lloc web, estan dirigits al col·lectiu de professionals pertanyents a l'àmbit de la dependència, i només seran accessibles als usuaris registrats.

1.5 L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.
b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s'hi disposen.

1.6 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit o, en tot cas, fins que siguin modificades.

1.7 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.8 En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d'aquest avís legal.

1.9 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l'ús i/o accés, al lloc web, de qualsevol usuari, davant l'incompliment de les presents condicions generals, sense que es generi cap dret a rebre cap compensació ni indemnització, per aquest fet.

2.- Identitat de les parts

2.1. D'una banda, el prestador, identificat més amunt, i de l'altra, l'usuari (professional de l'àmbit de la dependència), registrat al lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador, així com de la seva condició de professional, d'alguna de els activitats o especialitats compreses en l'àmbit de la dependència.

3.- Condicions i serveis del portal

3.1. La condició d'usuari del portal s'obté completant el procés d'alta al mateix, acceptant el present avís legal, les polítiques de privacitat i prèvia validació del prestador.

3.2. Un cop enviades les dades, l'usuari rebrà, a l'adreça de correu facilitada, un email de confirmació de la seva sol·licitud, amb un enllaç per a la validació de l'esmentat email. Un cop validada l'adreça del correu electrònic, la seva sol·licitud haurà de ser acceptada per l'equip d'administració.
El procés d'alta acabarà amb l'enviament d'un últim missatge, comunicant l'alta i activació de l'usuari, requerint informació complementària o bé denegant l'alta d'usuari.

3.2. Els serveis del portal estan dirigits al col·lectiu format pels diferents professionals de l'àmbit de la dependència. Tals com: Infermer/a, Auxiliar de geriatria, Fisioterapeuta, Metge, Treballador/a social, Terapeuta, Director/a d'un centre geriàtric, de dia, etc...

3.3 La condició d'usuari del portal i l'accés a la informació que s'hi conté, és gratuïta.

3.4 Els serveis que s'ofereixen als usuaris del portal són els següents:

− Informació adaptada al perfil professional amb què s'ha donat d'alta l'usuari
− Comunicació, per part del prestador, respecte de la publicació al portal, d'ofertes especials, per als professionals i/o els seus centres, per part de les empreses i/o institucions, col·laboradores / patrocinadores.
− Informació d'interès general, per a tots els professionals de la dependència, amb independència del seu perfil.
− Jornades, congressos i altre tipus d'esdeveniments.
− Borsa de treball, amb ofertes i demandes.
− Formació continuada
− Estudis i publicacions

3.5 Els esmentats serveis podran augmentar o disminuir, en funció de les circumstàncies i possibilitats de cada moment, tant de Proresicat com dels seus col·laboradors.

3.- Responsabilitat

3.1 El prestador:

a. S'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

b. No es fa responsable de les opinions abocades pels seus col·laboradors i/o usuaris, en articles o treballs publicats al lloc web. O de possibles litigis sorgits a propòsit del seu contingut i/o autoria, o els drets derivats d'aquests treballs i opinions.

c. No es fa responsable de la falta d'actualització de les dades de l'usuari, derivada de l'incompliment, del seu compromís de comunicació respecte de qualsevol canvi que afecti les seves dades de caràcter personal.

d. No pot garantir que l'ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l'ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes, per complir amb allò que s'estableix, a la legislació vigent.

e. No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que en faci l'usuari, del lloc web o dels serveis i continguts que s'hi ofereixen.

f. En cap cas, les opinions o comentaris, en l'àmbit mèdic, continguts al lloc web, substitueixen a una exploració, diagnòstic o tractament, prescrit per un/a professional.

g. Es reserva el dret d'impedir a l'usuari, l'accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d'incompliment de les condicions generals i particulars d'ús i en cas d'actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l'ordre públic.

h. En especial, s'impedirà l'accés de tot aquell que s'acrediti que no ha aportat informació veraç, a propòsit de la seva condició de professional.

i. Es reserva el dret a modificar les presents condicions generals, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació a l'usuari la inserció del nou text a les condicions generals del present portal web. L'ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l'usuari.

j. En cap cas, el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l'usuari.

k. Malgrat tractar-se d'un portal d'accés restringit a usuaris registrats, les dades personals publicades pels usuaris, essencialment, en relació als serveis de borsa de treball, podrien ser accedides per tercers. El prestador recomana cautela, respecte a la publicació d'informació personal a través del portal, i declina qualsevol responsabilitat, respecte a l'ús que, tercers no autoritzats, poguessin fer, respecte d'aquesta informació.

l. Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers, per exemple patrocinadors, etc... Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al dit lloc web, informant de les autoritats competents el contingut en qüestió.

m. El prestador es limita a informar, través del seu lloc web, a propòsit de serveis, iniciatives, activitats, esdeveniments, cursos, etc... organitzats per tercers, no sent responsable, en cap cas, de les activitats prestades per tercers.

n. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que succeeixin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions d'hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

3.2 L'usuari.

a. Qualsevol acte realitzat, utilitzant el nom d'usuari i contrasenya, assignats a un professional, s'entendrà realitzat per aquest professional. En aquest sentit, l'usuari es fa plenament responsable respecte del tractament confidencial i l'adequada custòdia de les seves contrasenyes, evitant l'accés a les mateixes, per terceres persones no autoritzades expressament pel prestador

b. Davant la sospita que la contrasenya hagi pogut ser compromesa, haurà de procedir a canviar-la, immediatament, a través de la seva àrea d'usuari.

c. L'usuari accepta fer-se plenament responsable, de les conseqüències econòmiques i de qualsevol altra naturalesa, derivades de qualsevol utilització d'aquest portal web, que es produeixi mitjançant l'ús de la seva contrasenya d'usuari del portal web, incloent la utilització de la contrasenya per part de tercers.

d. Per tal de gestionar l'alta d'usuari, respecte dels serveis oferts, a través del present portal web es sol·liciten una sèrie de dades a l'usuari. Al respecte, l'usuari, es compromet a que les dades sol·licitades i declarades, siguin certes, complertes i precises, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti a les mateixes, com més aviat millor, per evitar els problemes que es poguessin derivar en el cas que el prestador disposi d'unes dades incorrectes o desfasades.

e. L'usuari té terminantment prohibida la publicació de qualsevol contingut, sigui quin sigui el seu suport, que sigui o pugui ser considerat com il·legal, il·lícit, difamatori, injuriós, vexatori, xenòfob, discriminatori, atempti contra els drets fonamentals o que suposi qualsevol vulneració de les lleis administratives, civils i penals, nacionals o internacionals. Si el prestador tingués constància de tal fet, o es posés en el seu coneixement, s'eliminaran els indicats continguts de forma immediata.

f. Podrà donar-se de baixa dels serveis de Proresicat, en qualsevol moment, des de la seva àrea d'usuari o comunicant-ho al prestador pels canals establerts, amb aquesta finalitat.

g. En tot cas, l'usuari no podrà reclamar econòmicament per cap interrupció dels serveis, per part de Proresicat.

4.- Propietat intel·lectual i industrial

4.1 El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i la resta d'elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics són propietat del prestador o si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en als registres públics corresponents.

4.2 Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part del prestador, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

4.3 Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels autors, per la seva publicació.

4.4 L'usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat autoritzat, prèviament, de forma expressa i per escrit, pel prestador. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, col·laboradors, patrocinadors, o de la resta d'usuaris del portal web.

4.5 Proresicat, atorga la possibilitat, als seus usuaris, de publicar articles o treballs (inserir textos, fotografies, vídeos, etc...), en aquest sentit, l'usuari haurà de comprometre's a complir amb la normativa relativa a propietat intel·lectual, per la qual cosa haurà d'ostentar la titularitat dels seus drets o comptar amb els preceptius permisos o llicències, per part del seu titular. El prestador no revisarà l'existència, validesa o vigència d'aquests permisos o llicències, per la qual cosa no serà en cap cas responsable d'incompliment o infraccions és aquest sentit, ni en qualsevol altre.

4.6 El prestador podrà impedir la publicació d'un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, o dels drets de tercers, o rebés alguna comunicació en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d'indemnització de cap mena.

4.7 Per realitzar qualsevol mena d'observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

5.- Clàusula de salvaguarda.

5.1 La possible invalidesa o ineficàcia d'una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç, respecte a totes les altres clàusules.

6.- Llei aplicable i jurisdicció

6.1 Aquestes condicions es regiran o interpretaran, conforme a la legislació espanyola, en tot allò que no estigui expressament establert a les mateixes. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se, en relació a l'objecte d'aquestes condicions generals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona

Metges de Residències Geriàtriques. © Copyright 2017  Avannubo  Tots els drets reservats.
Powered by
Avannubo